Իրավական ակտեր

Օրենքներ և կանոնակարգեր

Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենք

Սեղմել բացելու համար

Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին ՀՀ օրենք

Սեղմել բացելու համար

Կանոնակարգ 16/1 «Էլեկտրոնային փող թողարկելու թույլտվության տրամադրման, կասեցման և դադարեցման կարգն ու պայմանները, Էլեկտրոնային փող թողարկողներին ներկայացվող պահանջները»

Սեղմել բացելու համար

Կանոնակարգ 16/2 «Էլեկտրոնային փողերի թողարկման և սպասարկման շրջանառության կարգն ու պայմանները, էլեկտրոնային փողերով գործարքների իրականացմանը ներկայացվող պահանջները»

Սեղմել բացելու համար

Կանոնակարգ 17/01 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզավորումը, մասնաճյուղերի հաշվառումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրին ներկայացվող տեխնիկական հագեցվածության, տարածքային, ծրագրային, անվտանգության պահանջները, ինչպես նաև վճարահաշվարկային կազմակերպությունների լիցենզիաների գրանցամատյանի ձևը, վարման կարգը, դրանում ներառվող տեղեկությունները»

Սեղմել բացելու համար

Կանոնակարգ 17/02 «Վճարահաշվարկային կազմակերպություների գործունեության կարգավորումը, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների համար սահմանվող տնեսական նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը»

Սեղմել բացելու համար

Կանոնակարգ 17/03 «Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ֆինանսական և այլ հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը եւ հրապարակումը»

Սեղմել բացելու համար

Կենտրոնական բանկի ինտերնետային կայք

Սեղմել բացելու համար

Սպառողների համար ստեղծված «Ֆինանսներ բոլորի համար» ինտերնետային կայք

Սեղմել բացելու համար

«Ձեր ֆինանսական տեղեկատուն» ինտերնետային կայք

Սեղմել բացելու համար

By continuing to browse the KoenigPayments website, you agree to our use of cookies to enhance your experience.