Դրույթներ ու պայմաններ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
 
1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.         Սույն էլեկտրոնային փողի թողարկման և սպասարկման հրապարակային պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) սահմանվում է էլեկտրոնային փողի թողարկման և սպասարկման (շրջանառության) համար Հաշվառման հաշվի բացման և համալրման, ինչպես նաև էլեկտրոնային փողի մարման պայմանները։ Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի Պայմանագիրը համարվում է հրապարակային օֆերտա, որը առաջարկվել է «ՄԻՓԵՅ» ՍՊԸ (այսուհետ՝ Ընկերություն) կողմից և ուղղված է Համակարգում մատուցվող ծառայությունների դիմաց էլեկտրոնային փողով վճարումների կատարմանը։

 

2.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

2.         Սույն Պայմանագրի իմաստով.

1)         «Էլեկտրոնային փող»՝ նշանակում է համակարգչի կամ այլ էլեկտրոնային սարքի վրա կառուցված օպերացիոն համակարգում կամ հատուկ ծրագրային ապահովման միջոցով (տվյալների կենտրոնացված շտեմարանում) հաշվառված Ընկերության նկատմամբ դրամական պահանջ արտահայտող դրամական արժեք՝ արտահայտված «Mepay» միավորներով, որն Օգտատիրոջը թույլ է տալիս, Հրապարակային պայմանագրի և Համակարգի կանոնների համաձայն, այն օգտագործել Համակարգում հասանելի ծառայություններում։

2)         «Համակարգ»` նշանակում է Մասնակիցների, ինչպես նաև Էլեկտրոնային փողի թողարկումը և սպասարկումն ապահովող կարգերի, ապարատածրագրային համալիրի և գործընթացների ամբողջությունը:

3)         «Օգտատեր»՝ նշանակում է ֆիզիկական անձ, իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր, որն, Ընկերության հետ կնքած Հրապարակային պայմանագրի և Համակարգի կանոնների համաձայն, ստանում է իրավունք իր կողմից ձեռքբերված Էլեկտրոնային փողն օգտագործել Համակարգում հասանելի ծառայություններում։

4)         «Հաշվառման Հաշիվ»` նշանակում է Ընկերության տվյալների կենտրոնացված շտեմարանում Հաճախորդի անունով բացված և Ընկերության կողմից վարվող/սպասարկվող հաշիվ, որի վրա համալրվում են «Mepay» միավորները և որը նույնականացվում է չկրկնվող   ինը թվի միջոցով:

5)         «Վերալիցքավորվող Էլեկտրոնային փող»՝ նշանակում է Ընկերության տվյալների կենտրոնացված շտեմարանում պահվող դրամական արժեք (կանխավճարված էլեկտրոնային արժեք), որը հնարավոր է վերալիցքավորել (ավելացնել)։

6)         «Չվերալիցքավորվող Էլեկտրոնային փող»՝ նշանակում է Ընկերության տվյալների կենտրոնացված շտեմարանում պահվող դրամական արժեք (կանխավճարված էլեկտրոնային արժեք), որը հնարավոր չէ վերալիցքավորել (ավելացնել)։

7)         Հաշվառման հաշվի համալրում  (լիցքավորում)՝ գործառույթ, որը հնարավորություն է տալիս Օգտատերերին կանխիկ, անկանխիկ վճարման դիմաց համարժեք դրամական միջոցների դիմաց ձեռք բերել էլեկտրոնային արժեք՝ «ՄԻՓԵՅ» միավորներ  և համալրել հաշվառման հաշիվը:

8)         Էլեկտրոնային փողի մարում՝ գործառույթ, որի արդյունքում էլեկտրոնային փողի դիմաց համարժեք գումար է վճարվում Օգտատերերի կամ Օգտատիրոջ կողմից մատնանշված այլ անձի` կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով։

9)         էլեկտրոնային փողի փոխանցում՝ գործառույթ, որի արդյունքում Ընկերության մոտ առաջանում է պարտավորություն պակասեցնել Համակարգում գրանցված փոխանցում նախաձեռնող Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվում առկա էլեկտրոնային փողը փոխանցման ենթակա գումարի չափով՝ ավելացնելով Համակարգում գրանցված փոխանցման ստացող մեկ այլ Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշիվը համարժեք գումարի չափով:

10) Էլեկտրոնային փողի սպասարկում՝ էլեկտրոնային փողերով գործառնությունների կատարման ժամանակ Մասնակիցների միջև հաշվարկների իրականացման ապահովում, որի արդյունքում Օգտատերը հնարավորություն է ստանում իր կողմից ձեռք բերված էլեկտրոնային փողը կանխիկացնել (ներկայացնել մարման), վճարել Ծառայություններ մատուցող անձին մատուցված ծառայությունների դիմաց և կատարել փոխանցումներ այլ անձի/անձանց,  իսկ Պայմանագրով նախատեսված դեպքերում` նաև համալրել հաշվառման հաշիվը։

11) Համակարգի կանոններ՝ Մասնակիցների միջև էլեկտրոնային փողերի սպասարկման/օգտագործման ժամանակ հաշվարկների իրականացումը և համագործակցությունն ապահովող նորմերի, կարգերի և ընթացակարգերի ամբողջություն։

3.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

 

3.1.Սույն Պայմանագրով սահմանվում են Համակարգում Ընկերության կողմից Օգտատերերին մատուղցվող ծառայությունների պայմանները և կարգը: Ընկերության կողմից Օգտատերերին մատուցվում են հետևյալ ծառայությունները (այսուհետ՝ Ծառայություններ).

o   Հաշվառման հաշվի համալրում,

o   Էլեկտրոնային փողով վճարման կատարում,

o   Էլեկտրոնային փողի մարում,

o   Էլեկտրոնային փողի փոխանցում։

3.2.Համակարգում առկա ծառայությունների ցանկը, ծառայությունների մատուցման եղանակները, սակագների կիրառման/գանձման պայմանները հրապարակվում են Ընկերություն պաշտոնական կայքում։

3.3.Համակարգում առկա բոլոր Ծառայությունների կիրառումը Օգտատերերի կողմից հնարավոր է միայն նույնականացման միջոցով (բացառությամբ՝ Մեկանգամյա օգտագործման չվերալիցքավորվող էլեկտրոնային փողի)։ Նույնականացման գործընթացի պայմանները, մանրամասնները ներկայացված են «Օգտատերերի Նույնականացման կարգը և պայմանները»՝ փաստաթղթում՝ համաձայն Հավելված 1, որը հանդիսանում է Պայմանագրի անբաժանելի մասը:

3.4.Պայմանագրի շրջանակներում բոլոր հաշվարկները կատարվում են ՀՀ դրամով։

3.5. 1 (մեկ) «ՄԻՓԵՅ» միավորը համարժեք է 1 (մեկ)  ՀՀ դրամի։

 

4.ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՓՈՂԻ ՄԱՐՄԱՆ   (ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՆԱԼՈՒՑ ՀԵՏՈ),  ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱԼՐՄԱՆ (ԼԻՑՔԱՎՈՐՄԱՆ) ԿԱՐԳԻ, ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ, ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՎԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

4.1.  Օգտատերն իրավունք ունի մարել իր Հաշվառման Հաշվում առկա Էլեկտրոնային փողն, ինչի արդյունքում Ընկերությունը պակասեցնում է Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվում առկա Էլեկտրոնային փողն Օգտատիրոջ հրահանգած՝ մարման ենթակա գումարի չափով՝ կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով համապատասխան գումարը վճարելու միջոցով և այդ գումարին համարժեք պակասեցնելով իր դրամական պարտավորության չափը Հաճախորդի նկատմամբ։

4.2. Համակարգում Էլեկտրոնային փողի մարումը կարող է իրականացվել հետևյալ եղանակներով՝

-         Ընկերության գրասենյակ այցելելով և դրամական միջոցները կանխիկացնելով,

-         գործընկեր այլ ֆինանսական կազմակերպությունների գրասենյակներ այցելելով և կանխիկացնելով,

-         համապատասխան գումարը ՀՀ բանկային հաշիվներին փոխանցելով:

4.3. Հաճախորդի կողմից Էլեկտրոնային փողի մարումը կատարվում է Ընկերության առանձին ներքին իրավական ակտով սահմանված և Ընկերության պաշտոնական կայքէջում հրապարակված սահմանափակումների և սահմանաչափերի հաշվառմամբ։

   4.4. Էլեկտրոնային փողի մարման ծառայության քայլերի հաջորդականությունը, ժամկետները, կիրառվող միջնորդավճարները սահմանվում են Ընկերության և համապատասխան Ծառայություն մատուցողի հետ կնքված պայմանագրով։  

 

4.5.  Հաշվառման Հաշվի համալրման ծառայությունները մատուցվում են հետևյալ կերպ՝ Օգտատերը հնարավորություն է ստանում կանխիկ կամ անկանխիկ եղանակով վճարված դրամական միջոցների չափով լիցքավորել/ավելացնել իր Հաշվառման Հաշվում առկա Էլեկտոնային փողի չափն, ինչի արդյունքում Ընկերությունն Օգտատիրոջ նկատմամբ լիցքավորված գումարին համարժեք ստանձնում է դրամական պարտավորություն։

4.6. Հաշվառման Հաշիվը կարող է համալրվել անկանխիկ եղանակով՝ 

-         բանկային քարտից (ՀՀ բանկերի կամ օտարերկրյա բանկերի կողմից թողարկված, Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվին կցված կամ չկցված) դրամական միջոցները Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվին փոխանցելու միջոցով,

-         ՀՀ բանկային հաշիվներից դրամական միջոցներն Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվին փոխանցելու միջոցով,

Հաշվառման Հաշիվը կարող է համալրվել կանխիկ եղանակով՝ 

-         Ընկերության գրասենյակ կամ գործընկեր այլ ֆինանսական կազմակերպության գրասենյակում կանխիկ դրամական միջոցները Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվին մուտքագրելով,

-         Ընկերության կամ գործընկեր այլ ֆինանսական կազմակերպության տերմինալներ (առկայության դեպքում) կանխիկ դրամական միջոցները Օգտատիրոջ Հաշվառման Հաշվին մուտքագրելով:

4.7. Օգտատիրոջ կողմից իր Հաշվառման Հաշվի համալրումն իրականացվում է Ընկերության առանձին ներքին իրավական ակտով սահմանված և Ընկերության պաշտոնական կայքէջում հրապարակված սահմանափակումների և սահմանաչափերի հաշվառմամբ։

 

 

5.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿՆՔՈՒՄԸ

5.1. Պայմանագրի կնքման համար նախապայման է հանդիսանում Ընկերության կանոնակարգով և Պայմանագրով սահմանված կարգով  Համակարգում Օգտատերերի գրանցվելը, որի համար Օգտատերերը բացում են Հաշվառման հաշիվ  Ընկերության բջջային հավելվածի միջոցով։ Օգտատերերի Պայմանագրի կնքմամբ հաստատում են, որ ամբողջությամբ ծանոթացել են Պայմանագրի դրույթներին, Համակարգից օգտվելու կանոններին, և այդ կանոնները հասկանալի և ընդունելի են։ Պայմանագրի կնքմամբ բացվում է էլեկտրոնային փողերի Հաշվառման հաշիվը։

5.2. Ընկերությունը տրամադրում է Օգտատերերին նույնականացված Հաշվառման հաշիվ այն դեպքում, երբ Օգտատերերը անցել է նույնականացման գործընթացը, իսկ ոչ նույնականացված Հաշվառման հաշիվ՝ Օգտատերեըի չեն անցել նույնականացման գործընթացը։

Հաշվառման հաշվի հասանելիությունը ապահովում է  Համակարգի ծրագրային ապահովմամբ Օգտատիրոջ կողմից օգտագործվող տվյալներով։ Օգտատիրոջ տվյալները (անուն և գախտնաբառ) ստեղծվում են Օգտատիրոջ կողմից ինքնուրույն։ Գախտնաբառը կարող է փոփոխվել Օգտատիրոջ կողմից։

5.3. Օգտատերը ինքնուրույն պատասխանատվություն է կրում իր կողմից մուտքագրված տվյալների (գախտնաբառ) գաղտնիության համար։ Եթե Օգտատիրոջ տվյալները (գախտնաբառ) կորում են, ապա Ընկերությունը հնարավորություն է տալիս Օգտատիրոջը վերականգնել Հաշվառման հաշվի մուտքը։

5.4. Պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ։

5.6. Ընկերությունը իրավունք ունի իր պաշտոնական կայքում նախապես, բայց ոչ ուշ քան համապատասխան փոփոխությունը կատարելուց առաջ 5 (հինգ) աշխատանքային օր առաջ, հաղորդագրություն տեղադրելուց հետո` միակողմանիորեն փոփոխել Պայմանագրի դրույթները: Տվյալ դեպքում Օգտատերն իրավունք է ձեռք բերում միակողմանիորեն լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին տեղեկացնելով Ընկերությանը: Օգտատիրոջ կողմից սույն կետով սահմանված Պայմանագրի միակողմանիորեն լուծման վերաբերյալ Ընկերությանը չտեղեկացնելու և Համակարգի ծառայություններից օգտվելու դեպքում նշված փոփոխությունը/փոփոխությունները համարվում են համաձայնեցված և ընդունված Օգտատիրոջ կողմից:

5.7. Ընկերությունը պաշտոնական կայքում տեղադրվում և պարբերաբար թարմացվում է միջնորդավճարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Ընկերությունը պարտավորվում է չբացահայտել և որևէ կերպ չտարածել իր Օգտատերերի կողմից տրամադրված անձնական տվյալները, բացառությամբ` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի:

 

 

6.ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐՆ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

6.1. Ընկերություն պարտավոր է.

6.1.1 Ապահովել  Համակարգի անխափան աշխատանքը;

6.1.2 Տեղեկացնել Օգտատիրոջ Հաշվառման հաշվով կատարված գործարքների մասին;

6.1.3. Համալրել Օգտատիրոջ Հաշվառման հաշիվը՝ համաձայն Համակարգի համապատասխան բաժնում նշված ձևերի և պայմանների;

6.1.4. Իրականացնել Օգտատիրոջ պատշաճ նույնականացում;

6.1.5. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Օգտատիրոջը տրամադրել կատարված վճարումները հիմնավորող թղթային և/կամ էլեկտրոնային հաշվարկային փաստաթղթեր,

6.1.6. Կեղծիքների, չարտոնագրված գործառնությունների, տեխնիկական սխալների կամ այլ խնդիրների դեպքում, եթե դրանք առաջացել են Ընկերության մեղքով, իրեն հասանելի մեթոդներով Օգտագտիրոջը անմիջապես տեղյակ պահելուց հետո, փորձել վերականգնել Համակարգի աշխատանքը` առավելագույնը 24 (քսանչորս) ժամվա ընթացքում, հակառակ դեմքում՝ հատուցել 6.1.7. Օգտատիրոջ կրած իրական վնասը՝ Օգտատիրոջ կողմից նման գրավոր պահանջ ներկայացնելու դեպքում:

6.1.8. Օգտատիրոջը տեղեկացնել բոլոր այն հանգամանքների առաջացման, փոփոխման կամ վերացման մասին, որոնք էական նշանակություն ունեն Պայմանագրի կատարման համար։

6.1.9. Օգտատերերին տրամադրել Հաշվառման հաշվով կատարված գործառույթների վերաբերյալ ամսական կտրվածքով քաղվածք, բացառությամբ այն դեպքերի երբ Համակարգի համապատասխան բաժնում Օգտատերը չի նշել իր էլեկտրոնային հասցեն։

 

              6.2. Ընկերության իրավունքները.

                6.2.1. Մերժել Օգտատիրոջ գործարքը եթե.

            - Օգտատերը չի անցել համապատասխան նույնականացում,

            - Օգտատիրոջ գործողությունների օրինականության վերաբերյալ կան հիմնավոր կասկածներ,

            - Եթե չի պահապանում Ընկերության կողմից սահմանված էլեկտրոնայի փողի սահմանաչափերը և սահմանափակումները,

- Եթե սխալ է մուտքագրվել գախտնաբառը։

             6.2.2. Մերժել վճարման կարգադրությունների կատարումը, եթե չեն ներկայացվել համապատասխան փաստաթղթեր, որոնք սահմանված են «Փողերի լվացման և ահաբեկչության դեմ      պայքարի մասին» ՀՀ օրենքով։

            6.2.3 Ընկերության պաշտոնական կայքում նախապես հաղորդագրություն տեղադրելուց հետո՝ միակողմանիորեն փոփոխել Պայմանագրի դրույթները;

             6.2.4. ՀՀ օրենսդրությամբ, ներառյալ՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված դեպքերում և կարգով Օգտատիրոջից պահանջել հավելյալ տեղեկություններ;

             6.2.5. Պայմանագրով նախատեսված իր պարտականությունների իրականացման համար իր հաշվին և իր հայեցողությամբ ներգրավել երրորդ անձանց;

              6.2.6. Եթե Օգտատերը Ընկերության կողմից սահմանված ժամկետում չի օգտվում Ընկերության կողմից Համակարգում մատուցվող ծառայություններից, Ընկերությունը կարող է միակողմանիորեն լուծել Պայամանագիրը՝ նախապես ծանուցելով Հաշվառման հաշվի Օգտատերին:

 

              6.3. Օգտատիրոջ իրավունքները.

             6.3.1. Օգտվել Համակարգում առկա բոլոր ծառայություններից` համաձայն Համակարգի կանոնների;

             6.3.2.Ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն բոլոր ծառայությունների և միջնորդավճարների վերաբերյալ;

             6.3.3. Ստանալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն իր Հաշվառման հաշվով կատարված գործարքների մասին;

              6.3.4. ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ընկերությանը ներկայացնել բողոքներ;

              6.3.5. Համակարգի կանոններով սահմանված կարգով դիմել Ընկերության Համակարգի միավորների մարման խնդրանքով;

             

             6.4. Օգտատիրոջ պարտականությունները.

           6.4.1. Պատշաճ ձևով իրականացնել Պայմանագրով և Համակարգի կանոններով նախատեսված պարտականությունները;

           6.4.2. Ընկերության պահանջով տրամադրել հավաստի անձնական տվյալներ և տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են Պայմանագրի շրջանակներում Համակարգում առկա ծառայություններից օգտվելու համար;

          6.4.3. Խնդիրների, կասկածների կամ այլ ծրագրային խափանումների մասին հնարավոր միջոցներով անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը;

           6.4.4. Ընկերությանը տրամադրած անձնական տվյալների և տեղեկությունների փոփոխության դեպքում  հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնել Ընկերությանը;

           6.4.5. Կատարել Պայմանագրով սահմանված այլ պարտականություններ։

         6.4.6. Համակարգի համապատասխան բաժնում նշել իր էլեկտրոնային հասցեն՝ ամսական կտրվածքով Հաշվառման հաշվով կատարված գործառույթների քաղվածքը ստանալու համար;

 

 

 

7.ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

7.1. Կողմերը պատասխանատվություն են կրում Պայմանագրով նախատեսված պարտականությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

7.2. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Համակարգի գործունեությունը ապահովող ծրագրերի խափանման և սխալների համար, ինչպես նաև Օգտատիրոջ կողմից Համակարգ մուտք գործելու ժամանակավոր անհնրարինության համար, եթե դրանք առաջացել են Ընկերությունից անկախ պատճառներով։

7.3. Ընկերությունը պարտավորվում է Օգտատերերին անմիջապես տեղեկացնել առաջացած խնդիրների մասին՝ իրեն հասանելի եղանակով։

7.4. Ընկերության պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից երրորդ անձանց Հաշվառման հաշվի տվյալների և/կամ անձնական տվյալների փոխանցման համար։

7.5 Եթե Օգտատերը կորցրել է իր Հաշվառման հաշիվ մուտք գործելու տվյալները, ապա անհապաղ պետք է տեղեկացնի Ընկերությանը՝ մինչև Հաշվառման հաշվի տվյալների փոփոխությունների կատարումը կամ սահմանափակումը Օգտատերը կրում է պատասխանատվություն բոլոր առաջացած հետևանքների և Ընկերությունին հասցրած վնասի համար։  

 

 

8.     ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ/ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ

Պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է Պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելակել: Այդպիսի իրավիճակներն են` երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների, ներառյալ` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում Պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 /երեք/ ամսից ավելի, ապա Պայմանագրի կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

 

9.     ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ԿԵՂԾԻՔՆԵՐԻ, ՉԱՐՏՈՆՎԱԾ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍԽԱԼՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ

 

Համակարգում առաջացած կեղծինքերի, չարտոնված գործառնությունների, տեխնիկական սխալների և այլ համազոր խնդիրների մասին տեղեկանալու պարագայում Օգտատերը կարող է տեղեկացնել Ընկերությանը առաջացած խնդիրների վերաբերյալ։ Եթե Համակարգում առաջացած կեղծիքները, չարտոնված գործառնությունները, տեխնիկական սխալները և այլ համազոր խնիրները հանգեցրել են Օգտատիրոջ Հաշվառման հաշվի վրա առկա «ՄԱՅՓԵՅ» միավորների կորստի, ապա Օգտատերը  այդ մասին պարտավոր է տեղեկացնել Ընկերությունը անհապաղ, սակայն ոչ ուշ քան նման կեղծիքների, չարտոնված գործառնությունների, տեխնիկական սխալների և այլ համազոր խնիրների մասին տեղեկանալուց 5 /հինգ/ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ընկերությունը պատշաճ կերպով Օգտատիրոջ կողմից տեղեկանալու պարագայում պարտավոր է ձեռնարկել բոլոր տեխնիկապես հնարավոր միջոցառումները և գործողությունները չարտոնված գործառնությունների չեղարկման, կեղծիքների և տեխնիկական սխալների վերացման և այլ համազոր խնդիրների լուծման ուղղությամբ։

 

10.ԱՅԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

10.1 Պայմանագիրը մեկնաբանվում է ՀՀ օրենսդրության համապատասխան։

10.2 Պայմանագրով չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Համակարգի կանոններով, իսկ այդպիսի դրությների բացակայության դեպքում՝ ՀՀ օրենսդրությամբ։ «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի» մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված դեպքերում և կարգով Պայմանագրի առնչությամբ առաջացած վեճը կամ տարաձայնությունը, որը չի լուծվում Պայմանագրով նախատեսված բանակցային եղանակով, կարող է հանձնվել ֆինանսական համակարգի հաշտարարի քննությանը՝ «Ֆինանսական Համակարգի Հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով քննելու և լուծելու համար:

10.3. Սույն Պայմանագրից ծագող կամ դրա հետ կապված բոլոր վեճերը, տարաձայնությունները կամ պահանջները և որոնք չեն կարգավորվում բանակցությունների և խորհրդատվությունների ուղիով, այդ թվում նաև դրա կատարմանը, խախտմանը, դադարեցմանը կամ անօրինականությանը վերաբերող հարցերը, ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն:

10.4. Կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել Պայմանագիրը՝ այդ մասին 15 /տասնհինգ օր/ առաջ ծանուցում ուղարկելու միջոցով։

Պայմանագրի շրջանակներում բոլոր ծանուցումները կատարվում են էլեկտրոնային եղանակով, եթե այլ բան նախատեսված չէ Պայմանագրով։

10.5 Ընկերությունը պարտավորվում է ապահովել անձնական տվյալների պահպանությունը, և տրամադրել երրորդ անձանց միայն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

 

 

«ՄԻՓԵՅ» ՍՊԸ

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, Բաղրամյան պ. 53 շենք, 66

Էլ. հասցե՝ info@moons.am

Հեռ.՝ +374 60 544 000

ՀՎՀՀ՝ 00219684

 

Հավելված 1

 

ՕԳՏԱՏԵՐԵՐԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

 

Օգտատիրոջ նույնականացումը կատարվում է հետևյալ տվյալների հիման վրա.

 

-        Անուն, Ազգանուն,

-        Անձնագրային տվյալներ,

-        Հեռախոսի համարը,

-        Հաշվառման հաշվի տվյալներ։

 

 

Ֆիզիկական անձ հանդիսացող Օգտատերերի համար

 

Նույնականացման գործընթացի ժամանակ Օգտագործողը պարտավոր է Ընկերությանը տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերի պատճենները՝

Օգտագործողի անունը, ազգանունը, անձնագրի/նույնականացման քարտի սերիան, համարը, տրման ամսաթիվը և վայրը, բնակության հասցեն, հաշվառման հասցեն, հեռախոսահամարներ, էլեկտրոնային փոստի հասցեն։

 

 

Իրավաբանական անձ հանդիսացող Օգտատերերի համար

 

Նույնականացման գործընթացի ժամանակ Օգտատերը պարտավոր է Ընկերությանը տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերի պատճենները՝

 

Օգտատիրոջ լրիվ անվանումը, կազմակերպաիրավական տեսակը, ՀՎՀՀ-ն, փաստացի գտնվելու հասցեն, Օգտատիրոջ վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից տեղեկանքը, լիազորված անձի իրավասությունը հավաստող փաստաթութղը, անունը, ազգանունը։

 

Անհատ ձեռնարկատեր հանդիսացող Օգտատերերի համար

 

Նույնականացման գործընթացի ժամանակ Օգտագործողը պարտավոր է Ընկերությանը տրամադրել հետևյալ տեղեկությունները և փաստաթղթերի պատճենները՝

Օգտատիրոջ անունը, ազգանունը, անձնագիրը, անհատ ձեռնարկատիրոջ վերաբերյալ ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրից տեղեկանք, լիազորված անձի իրավասությունը հավաստող փաստաթուղթը, ՀՎՀՀ-ն, գործունեության բնակության հասցեները, հեռախոսահամարները։

 

 

 

 

 

By continuing to browse the KoenigPayments website, you agree to our use of cookies to enhance your experience.