Սպառողի իրավունքներ

 

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈւՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆՈւԹՅԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐՈՎ ՈՐՈՇՈւՄՆԵՐ ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

 

1.1.                       Հաճախորդների դիմում-բողոքներն ընդունվում են Ընկերության գլխամասային գրասենյակի տարածքում կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ Ընկերության պաշտոնական կայքի միջոցով:

1.2.                       Դիմում-բողոքները պետք է ներկայացվեն Ընկերության տնօրենի անունով, պետք է պարտադիր ստորագրված լինեն դիմումատուի կողմից՝ նշելով դիմումատուի հետ հետադարձ կապի տվյալները (Հաճախորդի անուն, ազգանուն, հասցե, հեռախոսահամար, կապի այլ միջոցներ):

1.3.                       Անանուն կամ կեղծ տվյալներով դիմում-բողոքները համարվում են անվավեր և համապատասխան մակագրությամբ պահպանվում են Ընկերության համապատասխան ստորաբաժանումում:

1.4.                       Ընկերությանը պատշաճ ներկայացված դիմում-բողոքները գրանցվում են Հաճախորդների սպասարկման մասնագետի կողմից, որից հետո, գործող կարգին համապատասխան, Ընկերության տնօրենի հանձնարարականով փոխանցվում են դիմում-բողոքի առարկա հանդիսացող խնդիրը համակարգող աշխատակցին:

1.5.                       Ընկերության համապատասխան աշխատակիցն իր անմիջական ղեկավարի և Ընկերության իրավախորհրդատուի հետ քննարկում է ստացված դիմում-բողոքը և սահմանված ժամկետում գրավոր տեսքով պատրաստում է պատասխան, որը պետք է ստուգվի և ստորագրվի Ընկերության տնօրենի կողմից:

1.6.                       Դիմում-բողոքի ներկայացման պատճառները վերացնելու նպատակով Ընկերության տնօրենն իրավախորհրդատուի մասնակցությամբ կազմակերպում է դիմում-բողոքի և վերջինիս գրավոր պատասխանի քննարկում և քննարկման արդյունքներով կայացնում անհրաժեշտ որոշումներ ձեռնարկվելիք միջոցառումների և մեղավոր անձանց պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ:

1.7.                       Ընկերությունը պարտավոր է քննարկել ֆիզիկական անձ Հաճախորդի դիմում-բողոքը, եթե այն ներկայացվել է 1 (մեկ) տարվա ընթացքում՝ սկսած այն պահից, երբ Հաճախորդն իմացել է կամ կարող էր իմանալ իր իրավունքի խախտման մասին:

1.8.                       Դիմում-բողոքները քննարկվում են, և պատասխանները Հաճախորդներին ներկայացվում են դիմում-բողոքների ստացման օրվանից 10 (տասն) աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

1.9.                       Դիմում-բողոքի պատասխանը փոստային կապի միջոցով ուղարկվում կամ առձեռն տրվում է Հաճախորդին՝ տրամադրելով պատասխանի պատճենը իրավախորհրդատուին:

1.10.                   Դիմում-բողոքի քննության արդյունքներով Հաճախորդին գործարքի գումարը վերադարձնելիս Հաճախորդի կողմից վճարված միջնորդավճարը չի վերադարձվում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ Հաճախորդի գործարքի խափանման և գումարի վերադարձման պատճառ են հանդիսացել Ընկերության վճարային համակարգի խափանումները: Գումարի վերադարձ ստանալու համար Հաճախորդը պարտավոր է ներկայացնել գործարքի կատարումը հավաստող փաստաթղթի՝ Ընկերության կողմից տրամադրված անդորրագրի, բնօրինակը՝ ամբողջական չվնասված ձևով, առանց որևէ մեխանիկական ներգործության հետքերի:

1.11.                   Դիմում-բողոքում առաջադրված հարցադրումներն Ընկերության իրավասությունից դուրս լինելու դեպքում դիմումատուն ծանուցվում է այդ մասին ոչ ուշ, քանի դիմում-բողոքը ստանալուց հետո 5 (հինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

1.12.                   Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հետ հարաբերությունների համար պատասխանատու է Ընկերության իրավախորհրդատուն:

1.13.                   Ընկերության պատասխանը ստանալու պահից կամ սահմանված ժամկետում պատասխան չստանալու դեպքում ֆիզիկական անձ Հաճախորդն իրավունք ունի բողոք-պահանջ ներկայացնել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին:

1.14.                   Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին Հաճախորդի ներկայացրած բողոք-պահանջի պատճենը ֆինանսական համակարգի հաշտարարից ստանալուց հետո 14 (տասնչորս) աշխատանքային օրվա ընթացքում բողոքարկվող գործարքը ձևակերպած աշխատակիցը Ընկերության իրավախորհրդատուի հետ միասին ֆինանսական համակարգի հաշտարարին է ներկայացնում բողոք-պահանջի վերաբերյալ գրավոր բացատրություններ, պարզաբանումներ և/կամ առարկություններ, ինչպես նաև ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից պահանջվող այլ փաստաթղթեր և տեղեկություններ:

1.15.                   Ընկերությունը կարող է դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին՝ Կանոնակարգի 7.14 կետում նշված ժամկետը լրացուցիչ 7 (յոթ) աշխատանքային օրով երկարաձգելու համար:

1.16.                   Ֆինանսական համակարգի հաշտարարից բողոք-պահանջի հիման վրա կայացրած որոշման վերաբերյալ ծանուցումը ստանալուց հետո Ընկերության տնօրենը իրավախորհրդատուի մասնակցությամբ կազմակերպում է այդ որոշման քննարկում և քննարկման արդյունքներով կայացնում որոշում՝ ֆինանսական համակարգի հաշտարարի որոշումը դատական կարգով վիճարկելու կամ չվիճարկելու վերաբերյալ:

1.17.                   ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 28.07.2009թ. թիվ 225-Ն որոշմամբ հաստատված կանոնակարգ 8/04-ի վերաբերելի դրույթները համարվում են ինկորպորացված Կանոնակարգի մեջ:

1.18.                   Սույն կարգով հաստատվում է բողոքի ներկայացման հայտի ձևը՝ Համաձայն Հավելաված 1։

1.19.                   Սույն կարգով հաստատվում է վեճերի լուծման ամփոփագիրը՝ Համաձայն Հավելված 2։ Հավելված 1

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈւՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆՈւԹՅԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐՈՎ ՈՐՈՇՈւՄՆԵՐ ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ

«ՄԻՓԵՅ» ՍՊԸ 

Տնօրեն՝ Հրաչիկ Քոչինյանին

 

Հաճախորդ՝ ——————————————

Հաճախորդի հասցե՝—————————————

Հաճախորդի էլ․ հասցե՝—————————————

Հաճախորդի անձնագրային տվյալներ՝———————————

Հաճախորդի հեռախոսահամար՝ ————————————

 

——— ————— 2021 թ․ 

 

Բողոք թիվ

 

1․ 

Գործարքի ամսաթիվ

2․ 

Գործարքի տեսակը

3․ 

Գումարի չափը՝ բառերով և թվերով  

4․ 

Էլեկտրոնային փողի հաշվառման համար

 

Բողոքի բովանդակություն

 

 

Խնդրում եմ՝

 

 

———————————————

Պատասխանի ստացման եղանակ——————————————————

Հաճախորդի ստորագրություն

 

 

«ՄԻՓԵՅ» ՍՊԸ հեռախոսահամար

Պատասխանատու աշխատակցի անուն, ազգանուն

Պատասխանատու աշխատակցի ստորագրություն

Թիվ ————բողոքի ընդունման և հաստատման ամսաթիվ


                                                                              Հավելված 2

ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԴԻՄՈւՄ-ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՔՆՆՈւԹՅԱՆ, ԴՐԱՆՑ ԱՐԴՅՈւՆՔՆԵՐՈՎ ՈՐՈՇՈւՄՆԵՐ ԸՆԴՈւՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ


Ինչ  անել, եթե բողոք ունեք

 1. Ծանոթացեք Ձեր իրավունքներին

Կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատակից պարտավոր է.

 • Ձեզ ուղղորդել բողողների հարցերով զբաղվող աշխատակցի մոտ:

 • Տրամադրել հաղորդակցման համար անհրաժեշտ տվյալներ (հեռախոսահամար, էլեկտրոնային հասցե):

Պատասխանատու աշխատակիցը պարտավոր է.

 • Տեղեկացնել Ձեր իրավունքների և բողոքների քննության գործընթացի մասին:

 • Տրամադրել կազմակերպությունում գործող համապատասխան կանոնները և Հայտի ձևը:

 1. Դիմեք

Գրավոր բողոքը ներկայացրեք պատասխանատու աշխատակցին կամ ուղարկեք հետևյալ հասցեներով` .............

 • Նշեք Ձեր տվյալները` պատասխանը ստանալու համար:

 • Անպայման վերցրեք ստացականը և պահպանեք մինչև հարցի վերջնական լուծումը:

      10 օր անց

 1. Ծանոթացեք պատասխանին

Կազմակերպությունը բողոքի վերաբերյալ որոշում է կայացնում (բավարարել, մասնակի բավարարել, մերժել) 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Հարցեր ունենալու դեպքում կապվեք պատասխանատուի հետ:

Բավարարված չեք

 1. Դիմեք

Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, եթե.

 • Ֆիզիկական անձ եք,

 • Բողոքը վերաբերում է մատուցվող ծառայությանը և ունեք գումարային պահանջ (մինչև 10 մլն. դրամ), կամ բողոքը առնչվում է վարկային զեկույցում ներառված տեղեկատվությանը,

 • 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատասխան չեք ստացել կամ պատասխանը Ձեզ չի բավարարում,

 • Բողոքը չի քննվում դատարանում կամ արբիտրաժային տրիբունալում,

 • Պատասխանից հետո չի անցել 6 ամիս,

 • Բողոքարկվող գործողությունը կամ անգործությունը տեղի է ունեցել 2008թ. օգոստոսի 2-ից հետո:

Ծառայություններն անվճար են

(Հասցե` ՀՀ, 0010, ք. Երեւան, Մ. Խորենացի փողոց 15, «Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն, 7-րդ հարկ, Հեռախոս` (+374 60) 70-11-11, Էլ. փոստ` info@fsm.am)

Կենտրոնական Բանկ

 • Դուք կարող եք նաև դիմել Կենտրոնական բանկ, և Ձեր բողոքին կպատասխանեն 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

(Հասցե` ք. Երևան 0010, Վ. Սարգսյան 6, Հեռ`(+37410) 592 697, Էլ.հասցե` consumerinfo@cba.am)

 • Եթե Ձեր բողոքը այլ կառույցների իրավասության դաշտում է, ապա Կենտրոնական բանկը Ձեր հարցը կուղղորդի նրանց տիրույթ:

 • Կենտրոնական բանկը խորհուրդ է տալիս Ձեր խնդրով նախևառաջ դիմել ֆինանսական կազմակերպությանը (քայլ 2):

Արբիտրաժային տրիբունալ

 • Եթե Ձեր և կազմակերպության միջև կնքվել է արբիտրաժային համաձայնություն, ապա ձեր միջև ծագող վեճերը ենթակա են լուծման արբիտրաժային տրիբունալի կողմից:

 • Պայմանագիր կնքելիս Դուք իրավունք ունեք հրաժարվելու արբիտրաժային համաձայնագրից, կազմակերպությունը պարտավոր է Ձեզ ծառայություն մատուցել: 

 • Հիշեք, նույնիսկ արբիտրաժային համաձայնության առկայության դեպքում Դուք կարող եք դիմել ֆինանսական համակարգի հաշտարարին, քանի դեռ բողոքը չի քննվել տրիբունալում:

 • Հաշտարարը իրավասու չէ ընդունել բողոքը, եթե այն արդեն քննվում է տրիբունալում:

Դատարան 

 • Դուք միշտ կարող եք դիմել դատարան:

 • Դատարանի վճիռը ենթակա չէ վերանայման ֆինանսական համակարգի հաշտարարի կողմից:

By continuing to browse the KoenigPayments website, you agree to our use of cookies to enhance your experience.